Begrippenlijst

Afkortingenlijst mbt Antillen, Aruba, Antillianen en Arubanen en politiek

 

Begrippenlijst

ADA

Ayuda den Administrashon

(S)AMFO

Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie

AMK

Asosiashon di Museo i Herensia Kultural di Kòrsou

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering

ASC

ARtillian Spring Camp

ATHA

Asociacion di Trabao di Hubentud na Aruba

ATA

Aruba Tourism Authority

ATIA

Aruba Trade and Industry Association

AZ

Algemene Zaken

B(A)O

Basisonderwijs

BBP

Bruto Binnenlands Product

BZ

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDA

Christen-democratisch Appèl

CHATA

Curaçao Hospitality and Tourism Association

CHTF

De Curaçao Hospitality Training Foundation

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

COACH

Centrale organisatie voor coach- en humaniteitsvraagstukken

COD

Carrière Oriëntatiedagen

CPA

Curaçao Ports Authority

CRIEM

Criminaliteit in relatie tot integratie etnische minderheden

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DCE

Dienst Cultuur en Educatie

DEZ

Dienst Economische Zaken

DOS

Dienst Ontwikkelingssamenwerking

DSM-IV

Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders IV

ESF

Europees Sociaal Fonds

EUR

Erasmus Universiteit Rotterdam

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

EU

Europese Unie

EVD

Economische Voorlichtingsdienst

EZ

Economische Zaken

FAJ

Federatie Antilliaanse Jeugdzorg

FASTON

Financiële ondersteuning startende ondernemers

FDA

Fondo Desaroyo Aruba

FEFFIK

Fundashon pa Edukashon I Formashon di Fishi I Kapasitashon

FIAS

Foreign Investment Advisory Service

FMA

Fundashon pa Maneho di Adikshon

FOL

Frente Obrero pa Liberashon 30 di Mei

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IntEnt

Internationalisation of Entrepreneurship (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

IRO

Individuele reïntegratieovereenkomst

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

JCI

Junior Chamber International Dutch Caribbean

JENA

Jeugdfonds Nederlandse Antillen

J&G

Jeugd- en Gezin

KANS

Koninkrijk der Nederlanden Algemeen programma voor Nauwe samenwerking tussen Scholen

KIMI

Kennisinstituut voor Maatschappelijke Inzet

KITLV

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

KIWA

Kennisinstituut water- en aanverwante milieu- en natuuraspecten

LBO

Lager Beroepsonderwijs

LFS

Labour Force Survey

MAAPP

Movimentu Antiano i Arubano pa Promové Partispashon

M.A.M.A.

Muhé Antiano Muhé Arubano

MAN

Movimentu Antias Nobo

MDG

Millennium Development Goals

NAF

Nederlands - Antilliaanse gulden (‘florijn’)

NAP

Nationaal Actieplan bestrijding armoede en sociale uitsluiting / bevordering participatie

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

NIZW

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

NMA

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NRV

Nationale Raad voor de Volksgezondheid

NINSEE

Nationaal Instituut Slavernijverleden en Erfenis

NT

Nederlandse Taal

OCaN

Overlegorgaan Caribische Nederlanders

OC&W

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PAR

Partido Antia Restruktura

PNP

Partido Nashonal di Pueblo

PAVEM

Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden

PGB

Persoonsgebonden Budget

PSNA

Programma Samenwerking Nederlandse Antillen

PSI

Fundashon Perspektiva i Sosten Integral

PvdA

Partij van de Arbeid

PVNA

Plan Veiligheid Nederlandse Antillen

Reda Sosial

Instituut voor sociale ontwikkeling en economische bedrijvigheid

RIAGG

Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

RNW

Radio Nederland Wereldomroep

RWI

Raad voor Werk en Inkomen

SBA

Stichting Bedrijfsadviezen

SCP

Sociaal - cultureel Planbureau

SIAA

Societas Iuridica Antilliana et Arubana

SIDS

Small Island Development States

SEI

Sociaal Economisch Initiatief (BZK)

SES

Sociaal - economische Status

SESNA

Small Enterprise Stimulation Program Netherlands Antilles (Europese Unie)

SEV

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

SLO

Stichting Leerplan Ontwikkeling

SMHA

Sint Maarten Hotel Association

SMOC

Schoon Milieu op Curaçao

SNAYDP

Support to the Netherlands Antilles Youth Development Programme (Europese Unie)

SPAG

Specifieke projecten voor allochtone groepen

SSC

Stichting Studiefinanciering Curaçao

StarS

Samenwerkingsverband Tussen Antilliaans - Arubaanse Rotterdammers

S4

Sint Maarten Student Support Service

SWA

Stichting Welzijn Antillianen en Arubanen in Rotterdam

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TOPA

Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten

TTI

Technologisch Topinstituut

UA

University of Aruba

UNA

Universiteit van de Nederlandse Antillen

UNDP

United Nations Development Program

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (VN)

UNOCA

Unie van culturele organisaties van Aruba

USONA

Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling

UWV

Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen Nederlandse Antillen

VBC

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

V&I

Vreemdelingenzaken en Integratie

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO - NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

VO

Voortgezet onderwijs

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VS

Verenigde Staten

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

YfC

Youth for Christ Yu di Kriansa ‘Mede-opvoeders’ / peetouders van kinderen, jeugdigen en jong-volwassenen. Vaak een familielid, vriend/in of buurman/-vrouw.

WIC

West-Indische Compagnie

WODC

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum

WHO

World Health Organisation

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNF

Wereld Natuur Fonds WWZEP

WWI

Wonen, Wijken en Integratie

ZEP

Zelfontwikkeling, zelfontplooiing, zelfstandigheid; energie, emancipatie; pep, positivisme en participatie