Brief LOM-swvn aan Tweede Kamer betreffende herijking overlegvorm integratie

LOM logo

BUAT, Platform voor Molukkers IOC, Inspraakorgaan Chinezen IOT, Inspraakorgaan Turken Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen OCaN, Overlegorgaan Caribische Nederlanders SMN, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders SIO, Surinaams Inspraakorgaan, VON, Vluchtelingen Organisaties Nederland

Tweede Kamer

Commissie SZW

Den Haag

Betreft:  Representativeitstoets LOM-samenwerkingsverbanden

Den Haag, 1 maart 2013

Geachte leden van de commissie SZW,

Woensdag 6 maart a.s. staat een plenaire vergadering geagendeerd over de Intrekkingswet Wom in verband met de herijking overlegvorm integratiebeleid (TK-33297).

Minister Asscher gaf in het laatste Algemeen Overleg d.d. 27 februari aan dat hij een grote waarde hecht aan dialoog: “Ik vind het ongelofelijk belangrijk met vertegenwoordigers van etnische minderheden in dialoog te zijn. Maar wie vertegenwoordigen zij? En moet het altijd zo georganiseerd zijn? Tijdens de wetsbehandeling kom ik terug op het alternatief.”

Met betrekking tot de ‘vertegenwoordiging’, waaraan minister Asscher refereert - zoals vastgelegd in de Wet overleg minderhedenbeleid (Wom) - willen wij u bij deze de meest recente overkoepelende rapportage van de periodieke representativiteitstoets van de LOM-samenwerkingsverbanden doen toekomen. Deze dateert van medio 2011 (Van de Bunt adviseurs), maar is om ons niet bekende redenen nooit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een aantal van uw collega’s heeft naar aanleiding van onze eerdere brief (kenmerk: LOMTB201310, 21 februari 2013) ook verzocht om toezending hiervan.

In deze overkoepelende rapportage wordt het volgende geconcludeerd:

“Uit de werkconferenties en veldonderzoeken is gebleken dat de LOM-samenwerkingsverbanden door hun achterbannen worden gezien als belangrijk voor de gemeenschap.”

“Bij alle inspraakorganen is gebleken dat zij in staat zijn om een netwerk van deskundigen te mobiliseren op de voor de doelgroep relevante thema’s, kennis over de eigen doelgroep te genereren en deze kennis te verspreiden. “

“De inspraakorganen slagen er bovendien goed in om op de relevante thema’s de aangewezen maatschappelijke partners te betrekken”.

“De inspraakorganen weten voor professionele organisaties moeilijk bereikbare groepen te bereiken ‘.

(pag.5)

Met grote zorgvuldigheid hebben de LOM-samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren geïnvesteerd in diversiteit en een evenwichtige vertegenwoordiging van onder meer jongeren, vrouwen en ouderen. De resultaten van de representativiteitstoets tonen aan dat de LOM-samenwerkingsverbanden hierin ruimschoots zijn geslaagd en met recht een spreekbuis vormen voor de burgers uit de etnische minderheidsgroepen in Nederland anno 2013. Deze representativiteit danken wij tevens aan de wettelijke status. Op basis van deze positie hebben we vele honderden informele en formele netwerken in het land aan ons kunnen binden.

De representatieve organisaties van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) zien op basis daarvan een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van urgente problemen rond integratie.

De  intrekking van de Wom betekent ons inziens dat er in het vervolg aan gesprekspartners van de overheid geen eisen van representativiteit meer worden gesteld. Dat lijkt ons geen goede zaak. Het kind wordt met het badwater weggegooid.

We verzoeken de Tweede Kamer de minister te vragen eerst het belang van representativiteit, alsmede de wettelijke functies van het LOM-overleg  en de resultaten daarvan na te gaan alvorens tot alternatieve modellen voor overleg te komen.

Pas na deze evaluatie kan de vraag beantwoord worden of de Wom ingetrokken dient te worden of dat het een beter alternatief is om de Wom – wellicht in gewijzigde vorm - in stand te houden als randvoorwaarde voor het zeker stellen van regulier overleg van overheid met representatieve minderhedenorganisaties.

Wij vertrouwen erop dat u deze brief betrekt bij de plenaire vergadering betreffende de Intrekkingswet Wom in verband met de herijking overlegvorm integratiebeleid.

Met de meeste hoogachting,

De coördinerend voorzitter LOM-samenwerkingsverbanden,

Mr. Roy Ho Ten Soeng