OCAN: kabinet moet rassendiscriminatie bestrijden in plaats van gedogen

Er is geen andere conclusie mogelijk: rassendiscriminatie in Nederland is een doorslaggevende factor van achterstelling en achterstand van etnische minderheden in de samenleving. Niet alleen op de arbeidsmarkt, zoals het SCP-rapport Op Achterstand vandaag laat zien, maar ook in het onderwijs,  de gezondheidszorg en de rechtspraak. Teveel onderzoeken van de afgelopen jaren maken duidelijk dat van ‘onbewuste discriminatie’ geen sprake meer kan zijn. Volgens OCAN moet het kabinet nú met een actieplan komen om rassendiscriminatie te bestrijden in plaats van te gedogen.

In het SCP-rapport Op achterstand wordt geconcludeerd dat niet-westerse werkzoekenden, perfect Nederlands sprekend en met hetzelfde c.v. als autochtone werkzoekenden, bij uitzendbureaus slechts 28% kans hebben op een baan. Dat is tegenover 46% van de autochtone werkzoekenden. De afgelopen jaren hebben we gezien dat minderheden worden gediscrimineerd in het onderwijs[1], de uitzendbureaus[2], bij het zoeken van stages[3], de rechtspraak[4], de GGZ[5], het jeugdrecht[6], in de horeca[7] en door de politie[8]. Daarnaast hebben segregatie op scholen en op de woningmarkt ook een funest effect op de onderwijsprestaties, de gezondheid (in relatie tot het wonen in een achterstandswijk), sociale veiligheid, armoede en sociale uitsluiting.  

Waarom wordt rassendiscriminatie nog ontkend in Nederland? En als wij een artikel l van de Grondwet hebben waarin staat dat discriminatie op grond van ras verboden is, waarom volgen wij deze dan niet op? De wet is er voor om alle burgers in Nederland te beschermen. Kennelijk lukt dat nog niet eens met ons artikel l. De LOM-samenwerkingsverbanden vragen zich tevens af waarom de aanbevelingen ‘van buiten’, namelijk van de VN, Raad van Europa en Amnesty met betrekking tot de bestrijding van rassendiscriminatie al jarenlang stelselmatig niet opgevolgd worden door Nederland. 

De vele onderzoeken maken duidelijk dat van ‘onbewuste mechanismen’ van rassendiscriminatie geen sprake meer kan zijn. Achterstand komt echter niet alleen door de opleiding, de taal, het zoekgedrag, de netwerken, de beeldvorming, of onbewustzijn, maar allereerst door openlijke discriminatie op grond van huidskleur.

Het kabinet kan er niet meer om heen: het gedogen van rassendiscriminatie moet per vandaag worden beëindigd. Integratie belemmerende factoren, zoals rassendiscriminatie, moeten uit de weg worden geruimd  met een Actieplan. Kern daarvan is handhaving: voor stelselmatige discriminerende werkgevers en uitzendbureaus zou moeten kunnen gelden: sluiting van het bedrijf.

 Diversiteitshandvest

De staatssecretaris van SZW Klijnsma gelooft niet dat de uitzendbureaus genoeg resultaten halen om het probleem aan te pakken. Zij vraagt om een SER-advies betreffende onder meer de rol van werving en selectie bij discriminatie op de arbeidsmarkt. De organisaties van minderheden willen graag hun verantwoordelijkheid nemen en actief meehelpen participatie te bevorderen en discriminatie in de samenleving te bestrijden, ook tussen en binnen hun eigen groepen, zoals zij dit al jaren doen[9]. De aanstaande beëindiging van het integratiebeleid, ingezet door het vorige kabinet, is daarmee echter geen stap in de goede richting.  Niettemin willen de LOM-samenwerkingsverbanden, waaronder OCAN, in het voorjaar komen met een Diversiteitshandvest naar Frans model[10], waarin werkgevers zich kunnen committeren aan  zélf geformuleerde maatregelen om discriminatie te bestrijden en de in- en doorstroom van minderheden in hun bedrijf te bevorderen kunnen aangeven.  De minderhedenorganisaties kunnen hun expertise hiervoor ter beschikking stellen aan werkgevers.[1] Zie hiervoor het artikel “IQ tests benadeelde allochtone leerlingen”, NRC 2010, http://www.nrc.nl/nieuws/2010/11/30/iq-test-benadeelde-allochtone-kinderen/http://www.nrc.nl/nieuws/2010/11/30/iq-test-benadeelde-allochtone-kinderen/

[2] Evelien Loeters, De klant is koning. Een onderzoek naar het honoreren van discriminerende verzoeken van werkgevers door intercedenten van uitzendbureaus in Nederland, Master Thesis Sociologie van Mondialisering en Diversiteit, Vrije Universiteit, Augustus 2011. Anne Backer, Uitzendbureaus, gekleurde doorgeefluiken? Passieve discriminatie bij uitzendbureaus, Masterthesis: Sociologie van mondialisering en diversiteit, Vrije Universiteit, September 2011.

[4] 'Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken. Een kwantitatief onderzoek naar de rol van specifieke kenmerken van de dader', Hilde Wermink, Jan de Keijser en Pauline Schuyt, Nederlands Juristenblad, 16-03-2012, Afl. 11, blz. 726-733.

 

[8] De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie (2012), http://www.sinancankaya.nl/marsmannetjes/http://www.sinancankaya.nl/marsmannetjes/

[9] Zie daarbij de lancering van de Meldapp discriminatie (LOM-samenwerkingsverbanden, College Rechten van de Mensen, Antidiscriminatiebureaus, 2012). Tevens het bespreekbaar maken van ‘taboeonderwerpen’ prioriteit, zoals homo-emancipatie, de gelijke positie van de vrouw, vaderbetrokkenheid in de opvoeding, psychiatrische problematiek, radicalisering en eergerelateerd geweld.

[10] Charte de la Diversité en enterprise, www.charte-diversite.comwww.charte-diversite.com