Skip to main content

Over ons

De werkzaamheden zijn gericht op verschillende gebieden zoals: advocacy, talent- en persoonlijke ontwikkeling, (arbeidsmarkt)participatie, ondernemerschap, opvoedingsondersteuning, bestrijden van discriminatie en racisme, sociaal-maatschappelijke begeleiding, Koninkrijksrelaties, evenementen en dialoogbijeenkomsten over relevante thema’s. Wij richten ons ons op kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben.

Voor de financiering van haar projecten en activiteiten is Stichting Ocan grotendeels afhankelijk van projectsubsidie, sponsoring, donaties en giften.

Een korte voorgeschiedenis

Op 25 juli 1985 is de voorloper van Stichting Ocan, Stichting LIA (Landelijk Inspraakorgaan Antillianen) opgericht in Utrecht en heeft vervolgens de naam OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders) kreeg. In 1997 is LIA toegelaten tot het LOM (Landelijk Overlegorgaan Minderheden) dat viel onder de WOM (Wet Overleg Minderheden, 19 juni 1997). Hiermee werd LIA/OCaN een formele gesubsidieerde vertegenwoordiging van Caribische Nederlanders in Nederland, met betrekking tot het integratiebeleid van de Rijksoverheid. Op 23 juli 2013 werd de WOM ingetrokken. Gedurende deze periode heeft Stichting OCaN een waardevolle bijdrage geleverd aan de vertegenwoordiging van Caribische Nederlanders in Nederland. Echter met de intrekking van de WOM is ook een nieuwe fase voor Stichting Ocan ingegaan. Niet meer in de vorm van een Overlegorgaan, maar in de vorm van een vrijwilligers(projecten)organisatie Ocan (Organisatie voor, door en met Caribische Nederlanders) die selfsupporting moet zijn.

Als belangenbehartiger en projectmanager op uiteenlopende terreinen als armoedebestrijding, maatschappelijke begeleiding en welzijnswerk, anti-discriminatie/anti-racisme, (arbeidsmarkt)participatie, ouderenbegeleiding, Koninkrijksrelaties, heeft Ocan zich ingezet voor specifieke projecten voor Caribisch-Nederlandse jongeren en andere doelgroepen zoals senioren en kwetsbare eenouder gezinnen ter versterking van zelfredzaamheid en positieverbetering. Daarnaast organiseerden wij vele landelijke congressen en seminars zoals: Succesfactoren positieve integratie, Identiteitsbeleving onder Antillianen en Arubanen, Union ta Hasi Forsa, Participatie moet je doen, Seniorencongres; Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse gezinnen en het Onderwijscongres voor zowel onze achterban als reguliere professionals en hulpverleners.

Daarnaast heeft Ocan twee publicaties op haar naam staan:

 1. Change the Mindset, ter bestrijding van bijzondere armoede en sociale uitsluiting onder Antillianen n Arubanen, 2006;
 2. Karga bo yu, Opvoeding in Caribisch-Nederlandse gezinnen 2014.

Ocan wil haar rijke ervaring, kennis, expertise, netwerk en grote bereik onder de gemeenschap kapitaliseren, ten gunste van onze missie.
Voor meer informatie bekijk de recente projecten.

Missie & Visie

Missie

Ocan zet in op de potentie, kracht en talenten van Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen. Deze potentie, kracht en talenten van onze achterban willen wij helpen ontwikkelen zodat zij hun levensdoelen kunnen realiseren en zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving. Wij willen graag hun positie, zelfredzaamheid, burgerschap en welzijn versterken door projecten, activiteiten, advies, training en coaching aan te bieden zowel op lokaal, regionaal en Koninkrijksniveau. Daarnaast bieden wij een platform waarop zij kunnen samenwerken om hun ambities en doelstellingen te realiseren voor henzelf en voor de gemeenschappen.

Visie

Ocan richt zich op de toegevoegde waarde van sociale verbindingen en inclusie binnen de verschillende culturele gemeenschappen in Nederland, tussen groepen onderling, tussen organisaties en tussen Nederland en de Caribische eilanden. Wij streven ernaar om degenen die bij ons aankloppen te ondersteunen bij het verbeteren van hun positie in de samenleving en om hun belangen en mensenrechten te borgen. Wij willen dat zij zich thuis voelen in het (nieuwe) thuisland. Ocan is de cruciale speler om Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen in staat te stellen hun volledige potentieel te benutten in het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten.

Wat willen wij?

Te vaak zien wij dat in organisaties, gezinnen en samenlevingen onzorgvuldig met menselijk kapitaal omgesprongen wordt. Wij willen hier verandering in aanbrengen zodat de maatschappelijke en economische potentie van de Caribische (ei)landen en inwoners de kans krijgt tot bloei te komen.
Wij richten ons ook op aanverwante culturele doelgroepen waar wij een bijdrage kunnen leveren.

Hoe doen wij dit? Door het verbinden van human resources in Nederland, maar ook -met de samenwerkingspartners op de (ei)landen. Door het verbeteren van de bestuurskracht en organisatiekracht van zelforganisaties. Door het versterken van de mentale veerkracht en zelfredzaamheid op individueel – en gezinsniveau door o.a talentontwikkeling, identiteitsontwikkeling en imagoverbetering. Door het kortom organiseren, van een kansrijke en inspirerende context voor het lerende individu in samenleving, gezin en organisatie.

Onze mensen

Raad van Toezicht

Gilberto Morishaw, BSc - voorzitter
Chelsy Gómez Hernandez, MSc - secretaris
Wyrnus Pikeur, MSc MA BEd - lid
mr. dr. Aubrich Bakhuis - lid 

 

Bestuur

Lionel Martijn, MSUS - directeur/bestuurder

 

 

Bureau

Cynthia Ortega-Martijn - bureaumanager
Milka Martijn - maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon
Myesha Marlin - sociaal werker
drs. Xavier Donker  - communicatieadviseur
ir. Tarik Colina - communicatie, IT Manager

 

 

 

Bestuur Ocan

V.l.n.r. Gilberto Morishaw, Lionel Martijn

Hoe werken wij?

Onze werkwijze steunt op de volgende pijlers:
 • Evidence based
  Advies, methodiek, aanpak en evaluatie vloeien voort uit best practices en wetenschappelijk onderzoek.
 • Innovatief maatwerk
  Wij bieden maatwerk aan dat afgestemd is op individuele behoeften en/of behoeften van betreffende doelgroepen.
 • Multi-disciplinair
  Een team bestaande uit professionals met uiteenlopende expertise en een gedeelde missie.
 • Oplossingsgericht
  Van conceptuele analyse naar effectieve aanpak. 
 • Commitment
  Onze vrijwilligers en professionals zijn toegewijd aan de maatschappelijke en economische toekomst van onze gemeenschap en authentiek betrokken bij de Caraïbische burger en samenleving.
 • Talent Development
  Onze aanpak en projecten zijn in het bijzonder gericht op het ontwikkelen en benutten van talenten.
 • Identity Management
  Wij profileren onze rolmodellen en sleutelpersonen tot opbouw en verbetering van ons imago, het zichtbaar maken van onze bijdrage aan de Nederlandse samenleving en tegengaan van discriminatie en rascisme.
 • Eventmanagement
  Onze behaalde resultaten worden vaak geëtaleerd in conferenties en symposia om kennis te delen en uit te wisselen.

Samenwerking Ban Boneiru Bèk

logo Ban Boneiru Bèk

Ban Boneiru Bèk (BBB) en Ocan hebben per 4 oktober 2014 een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Beide organisaties richtten zich reeds op het matchen van de juiste kandidaten(professionals) met vacatures binnen het Koninkrijk. Beide partijen streven ernaar om te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van talent en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van in eerste instantie professionals met een Caribisch-Nederlandse achtergrond. Ook wordt er samengewerkt op de emigratiebeurs in houten.

Erkend leerbedrijf

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Stichting Ocan haar keurmerk toegekend voor MBO-studenten met de studierichting  business support (administratie, financiën, secretarieel, communicatie).

Privacyverklaring

Op basis van de AVG wil Stichting Ocan instaan voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring.
Met het bezoeken van onze website verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacyverklaring.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.