Skip to main content

ANBI

Stichting Ocan geniet van een ANBI status. Hierdoor geldt er een giftenaftrek voor donateurs. Het sponsoren wordt hierdoor voordelig. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Nr Gegevens OCAN
1 De naam van de instelling Stichting Ocan
2 Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen. Ja, Overlegorgaan Caribische Nederlanders
3 het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer. 83.71.854
4 Het post- of bezoekadres van de instelling.
Parkstraat 32, Unit 2.14, 2514 JK Den Haag
5 Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI. Positieverbetering en belangenbehartiging van Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen in het Koninkrijk.
6 De hoofdlijnen van het beleidsplan

Beleidsplan 2022-2024

Werkplan 2021-2022 

Beleidsplan 2020-2021

Beleidsplan 2016-2017.

7 De functie en namen van de Raad van Toezicht en Bestuur zoals in de Statuten.
Gilberto Morishaw BSc, voorzitter; Chelsey Gómez Hernandez MSc, secretaris; Wyrnus Pikeur MSc MA BEd, lid; mr. dr. Aubrich Bakhuis, lid;  Lionel Martijn MSUS, directeur/bestuurder
8 Het beloningsbeleid Tijdelijk personeel wordt betaald volgens de CAO Sociaal Werk. Er wordt verder gewerkt met vrijwilligers en eventueel ZZP’ers.
9 Publiceer zowel het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld ad €50,- per vergadering per persoon tot een maximum van vier vergaderingen.  Alle leden hebben recht op een vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte kosten. De directeur wordt betaald volgens de CAO Sociaal Werk.
10 Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2019-2020 

Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2013-2014 

11 Een financiële verantwoording.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019 

Jaarrekening 2018

Beknopte Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 met toelichting

Jaarrekening 2015 met toelichting

Gewaarmerkte jaarrekening 2014 met toelichting

 

Wilt u een gift of donatie doen, dan wordt u uitgenodigd om deze te storten op:

NL84 ABNA  0580 8210 80 ten name van Stichting Ocan, Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.