Skip to main content

Sociale projecten

Project Ondersteuningsfunctie Together we will stand

Het project ‘Together we will stand’ in het kader van de decade People of African Descent is gestart eind 2018 en is afgerond in juni 2020. Stichting Ocan heeft doormiddel van een aanbesteding deze opdracht gegund gekregen van het ministerie van SZW. Als Stichting Ocan kijken wij terug op een vruchtbare periode. De naam van het project heeft betrekking op elkaar ondersteunen om onze doelen te bereiken en dat is gelukt met het project. Het project had betrekking op zowel Nederland als Caribisch Nederland. Een van de projectadviseurs is tweemaal op eigen kosten naar Bonaire afgereisd om de adviesvragers fysiek te begeleiden. Het ambitieniveau van het project lag hoog, echter zijn indieners van projectplannen hierdoor trots op hun geleverde prestaties. Het was een vrij intensief traject, waarbij er niet alléén werd ingezet op het ondersteunen bij het schrijven van een projectplan, maar ook bij het zoeken naar fondsen. Het ondersteunen bij het indienen van een projectaanvraag, het helpen oprichten van een stichting, brainstormen en inhoudelijk meedenken over opzet van het project, in contact brengen met andere netwerken en samenwerkingspartners, vertaling van Engels in het Nederlands, maar ook werken aan een gedrag dat gericht is op discipline en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Er is individueel maatwerk geleverd. Een systeem van individuele maatwerkbegeleiding bleek gaandeweg het project het beste aan te sluiten. De verschillende informatiebijeenkomsten in het land en ook de trainingssessies hebben vruchten afgeworpen. Wij zijn alle deelnemers en iedereen die een bijdrage hebben geleverd aan het project zeer erkentelijk.

De situatie met covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben geleid tot vertraging van het project. De fysieke begeleiding moest tot een minimale worden gereduceerd en begeleiding kon alleen online of telefonisch en het heen en weer sturen van het projectplan via email om aan te werken. Niettemin is het gelukt om afgesproken targets zoals 50 ingediende projecten bij de themafondsen en meer dan 75 adviesaanvragers te realiseren. Dit project is succesvol afgesloten en er is een korte impressie gemaakt van het project en gepubliceerd op onze website.

naam
Training van projectidee naar projectplan
naam
Informatiebijeenkomst Tilburg

Wij beperken ons tot een aantal aanbevelingen dat wij hebben aangeboden aan het ministerie van VWS voor een eventueel vervolgtraject betreffende de verdere invulling van de decade.

  1. Stel substantiële financiële middelen beschikbaar voor de komende 3 jaar zodat op een geloofwaardige en duurzame manier invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het decennium. Daarnaast betekent investering in de doelgroepen dat naast participatie in de samenleving ook de informele sector wordt versterkt. Een sector dat juist in deze tijd van de bedreiging door het coronavirus heeft laten zien van cruciaal belang te zijn wanneer formele structuren (tijdelijk) uitvallen.
  2. Zet in op een landelijk programma dat gericht is op de pijlers van het decennium. Het ‘Nationaal Actieplan Discriminatie’ biedt een te smalle basis om op verder te werken. Zeker ook in het licht van de recente BLM ontwikkelingen. Daarnaast is een programma gericht op lange termijn en is er sprake van meer samenhang tussen de verschillende projecten. Financier projecten voor een langer tijdsduur om ook verduurzaming en maatschappelijke impact te bewerkstelligen.
  3. Investeer structureel in zelforganisaties van People of African Descent met als doel dat zij binnen een paar jaar ‘selfsupporting’ worden. Deze investering verdient zich weer terug. Dit laten verschillende onderzoeken over de kracht van dit soort organisaties zien. Ook wordt hiermee ingezet op het structureel inlopen van achterstanden.
  4. Voorgesteld wordt om te komen met een gefinancierde paraplustichting voor de duur van de decade. Eén voor Caribisch Nederland en één voor Europees Nederland. Veel particulieren vallen tussen wal en schip doordat zij niet de mogelijkheid hebben om een rechtspersoon op te richten. Deze paraplustichting kan naast projectbegeleiding ook trainingen aanbieden. Op deze manier ontstaat een continu duurzaam proces om daadwerkelijk vaardigheden te versterken en om uit een achterstandspositie te komen. Uitgangspunt is dat een dergelijke paraplustichting na het decennium selfsupporting is.
naam
informatiebijeenkomst Groningen
naam
Praktische individuele ondersteuning project op Bonaire
  1. Voorgesteld wordt om te komen met een zelfstandig Nationaal Fonds Decade People of African Descent in het kader van het decennium dat toegespitst is op de doelgroepen. Het werkgebied van het Nationaal Fonds is zowel Europees- als Caribisch Nederland. De beoordelingscommissie bestaat uit een representatie van leden uit de verschillende categorieën doelgroepen van het decennium. Daarnaast beoordeelt het Nationaal Fonds op criteria, dat specifiek gericht is op de pijlers van het decennium. Gewerkt kan worden met verschillende vormen van financiële bijdragen. Voor de verduurzaming stellen wij voor om te investeren in de opleiding van projectadviseurs zowel in Europees- als in Caribisch Nederland die gedurende het decennium door de paraplustichting ingezet zullen worden om alle adviesaanvragers op basis van maatwerk te begeleiden.
  2. Het ministerie van SZW wordt geadviseerd om het doel van het decennium meer bekend te maken bij gemeenten en Provincies. Dat kan bijvoorbeeld door een werkconferentie aan te wijden. Zeker in de komende tijd is het van belang dat sociale verbindingen verder versterkt worden en alle etnische doelgroepen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelen in deze samenleving.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.