Skip to main content

Project begeleiding kwetsbare gezinnen: Uni Forsa

Dit project heeft Ocan van VWS gegund gekregen op basis van een aanbesteding. Het project is eind 2020 gestart met voorbereiding op de uitvoering van het project. Er is een projectteam aangesteld en een inhoudelijke projectleider, allemaal ZZP’ers met een Caribisch-Nederlandse achtergrond.

Binnen de Caribisch- Nederlandse gemeenschap is er sinds begin 2018 signalen van een instroom van gezinnen uit voornamelijk Curaçao die vaak onvoldoende voorbereid zijn en hun toevlucht zoeken in Nederland door de sociale-economische situatie. De gezinnen komen vaak onvoorbereid naar Nederland op basis van verkeerde informatie. Mensen hebben geen woonadres of briefadres en zwerven vaak met kinderen van de ene stad naar de andere. Hierdoor wordt gerichte begeleiding en ondersteuning belemmerd. Zij hebben geen BSN nr., geen ziektekostenverzekering, komen niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang.

naam
voorlichtingsbijeenkomst in Willemstad
naam
voorlichtingsbijeenkomst in Montagna

Ocan is er van overtuigd dat de problematiek op koninkrijksniveau aangepakt moet worden. De organisatie Socio na Trabao heeft in samenwerking met Unidat di bario een werkbezoek georganiseerd op Curacao. Doel van de reizen in 2019/2020 was om voorlichting te geven over emigratie naar Nederland en ook de verantwoordelijke ministers en andere betrokkenen te spreken. De huidige directeur-bestuurder is op eigen kosten en als vrijwilliger met deze delegatie afgereisd naar Curacao om informatiesessies te organiseren en werkbezoeken af te leggen aan de minister van SOAW en Justitie en aan burgerzaken en andere sleutelpersonen. De informatiesessies waren succesvol en de bedoeling was om in maart 2020 een vervolg werkbezoek in te plannen, echter door de lock-down zijn de vluchten geanuleerd en is het werkbezoek niet doorgegaan.

naam
gedelegeerden met minister Koeiman van SOAW
naam
gedelegerden met minister Girigorie van Justitie

Niettemin hebben deze ervaringen ertoe geleid dat Ocan aandacht heeft gekregen voor de problematiek van de instroom van Caribische gezinnen die onvoorbereid Nederland binnenkomen met alle gevolgen van dien. Doordat deze gezinnen door verschillende zelforganisaties en professionals die zich vrijwillig inzetten voor deze doelgroepen, werden begeleid, heeft Stichting Ocan besloten om een platform op te richten om elkaar te ondersteunen bij individuele probleemgevallen en de problematiek op de politieke agenda te krijgen. Na een aantal ambtelijke overleggen tussen het platform en de ministeries SZW, BZK, VWS en de VNG is vanuit de ministeries besloten dat het ministerie van VWS het voortouw zal nemen in deze problematiek en verder met Stichting Ocan van gedachten zal wisselen over de oplossing van de beschreven problematiek. Daarnaast heeft Stichting Ocan ook contact gehad met de Nationale ombudsman.

Al deze inspanningen hebben geresulteerd in een onderhandse aanbesteding van het project Uni Forsa. De doelstellingen van de Opdracht zijn:

  1. Beter inzicht in hoe kan worden voorkomen dat gezinnen onvoorbereid/niet goed geïnformeerd naar Nederland komen.
  2. Beter inzicht in hoe gezinnen die in Nederland zijn, effectiever kunnen worden geholpen.

Het project bevond zich eind 2020 in een voorbereidende fase. In 2021 zal daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering.

naam
Panel gedelegeerden uit Nederland|Info-bijeenkomst
naam
Info-bijeenkomst sleutelpersonen en hulpverleneers