Skip to main content

Actualiteiten

Samen sterk: lancering project Uni Forsa in ‘het nieuwe normaal’

22 december 2020
OcanMinSzwKoolmeesOrtegeMartijnLeerdam aug 2019 Ocan Caribisch Koolmees
Augustus 2019: voormalige voorzitter John Leerdam, MFA en Cynthia Ortega-Martijn vanuit Ocan op gesprek bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Door de gevolgen van COVID-19 staan wij met elkaar voor grote uitdagingen. Maar wij laten ons daar niet door ontmoedigen, maar gaan door in het belang van onze achterban. Het vraagt van ons creativiteit om de meest kwetsbare groepen in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap vrijwillig te blijven bijstaan.

Wij hebben al een paar keer bericht over het feit dat er sprake is van hogere instroom van gezinnen uit voornamelijk Curaçao die hun toevlucht zoeken in Nederland door de sociale-economische situatie aldaar. Deze gezinnen komen vaak onvoorbereid naar Nederland op basis van verkeerde en/of gebrekkige informatie. Zij komen in de problemen, doordat het niet lukt om zich in te schrijven op een woon- of briefadres. Hierdoor zwerven zij vaak met kinderen van de ene stad naar de andere, doordat zij in een overlevingsmodus zitten. Gerichte begeleiding en ondersteuning zijn dan onmogelijk. Zij hebben geen burgerservicenummer (BSN), geen ziektekostenverzekering en komen niet in aanmerking voor Maatschappelijke opvang door het zogenaamd ontbreken van een regiobinding. Het komt voor dat bepaalde kinderen, maar ook een ouder een zorgbehoefte heeft. Door de problemen is soms uithuisplaatsing van de kinderen aan de orde, waardoor deze kinderen en ouders nog meer trauma’s oplopen. Ouders zijn hierdoor bang om hun kinderen kwijt te raken waardoor zij buiten het vizier van reguliere instellingen willen blijven. Daar komt nog bij dat de maatschappelijke opvang in Nederland vol is, waardoor eenouder gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld ook buiten de boot vallen. In ieder geval blijken er ook beperkte mogelijkheden te zijn voor maatschappelijke opvang voor gezinnen waarbij de moeder ouder is dan 27 jaar.

Stichting Ocan heeft met een aantal sleutelpersonen en zelforganisaties aandacht gevraagd voor deze problematiek. Deze organisaties en sleutelpersonen zetten zich vrijwillig in om genoemde gezinnen zo goed als mogelijk te begeleidenOcan delegatie platform Uni Forsa Ocan caribisch. Doordat deze situatie niet meer te houden is en structurele oplossingen nodig zijn, heeft Stichting Ocan een platform opgericht om de problematiek op de politieke agenda te krijgen. Er zijn een aantal ambtelijke overleggen tussen het platform en de ministeries SZW, BZK, VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geweest. Ook zijn er gesprekken geweest met de minister van SZW in Nederland, de ministers van SOAW en van Justitie op Curaçao en de Nationale ombudsman. Deze laatste heeft onderzoek gedaan naar de Caribische studenten en daaruit zijn een aantal conclusies uit voort gekomen dat ook toepasbaar is op de doelgroep waar wij het nu over hebben. Wij hopen van harte dat de ombudsman ook onderzoek gaat doen naar genoemde doelgroep want de casussen zijn schrijnend.

In Nederland is voor de begeleiding van genoemde groepen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van toepassing. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten. Gemeenten hebben hun eigen beleid hierin. Stichting Ocan wordt geconfronteerd met signalen dat een aantal gemeenten deze gezinnen voorstelt om terug te gaan naar het eiland van herkomst. Er wordt zelfs gezegd dat de tickets hiervoor betaald zullen worden. Deze gezinnen hebben door het Statuut van het Koninkrijk en hun Nederlandse nationaliteit, het recht om in Nederland te verblijven. Er zijn bij ons echter ook gevallen bekend van gezinnen die onder druk worden gezet om te vertrekken. Door te weigeren om van dit aanbod gebruik te maken worden zij weer bedreigd met uithuisplaatsing van de kinderen. Deze situatie vinden wij onacceptabel.

Aan de zijlijn blijven roepen leek ons geen optie en daarom is gezocht naar mogelijkheden om de uitvoeringsmedewerkers van gemeenten waar mogelijk te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een pilotproject in opdracht van het ministerie van VWS genaamd: Uni Forsa, wat betekent de krachten bundelen met als doel ondersteuning te bieden aan gemeenten die bestuurlijk, financieel en operationeel verantwoordelijk zijn voor de lokale uitvoering van de WMO. Daarnaast wil het project beter inzichtelijk maken hoe kan worden voorkomen dat gezinnen onvoorbereid/niet goed geïnformeerd naar Nederland komen.

Vanuit het platform staan zeven deskundigen en een inhoudelijke projectleider als team onder de algemene coördinatie van Stichting Ocan klaar, om uitvoering te geven aan het Ocan delegatie platform Uni Forsa Ocan caribisch wijken pilotproject in minstens 5 gemeenten waarbij de problematiek schrijnend is. Het projectteam wil gemeenten graag ondersteunen met kennis en vaardigheden bij de aanpak van genoemde uitdagingen. Deze samenwerking en ondersteuning van gemeenten zal door de kruisbestuiving een bijdrage leveren dat het hulpverleningsaanbod beter afgestemd kan worden op de hulpvraag van onze kwetsbare Caribisch-Nederlandse gezinnen.

De afgelopen maanden is het team druk bezig geweest om alle voorbereidingen te treffen om begin januari 2021 concreet invulling te gaan geven aan het ondersteuningstraject. Wij hopen van harte dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het lenigen van de nood van genoemde kwetsbare gezinnen.

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.