Minister Asscher van SZW (Integratie) zal in het najaar zgn. Integratieakkoorden afsluiten met werkgevers op de terreinen taal en werk. Werkgevers zullen stageplaatsen en leerbanen ter beschikking stellen voor migrantenjongeren. Discriminerende werkgevers worden keihard aangepakt. Dat staat in de Rijksbegroting 2015 voor het ministerie van SZW, zie http://www.rijksbegroting.nl/rijksbegroting2015.html

(...) Met betrekking tot de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving wordt middels de uitvoering van programma’s uit de Agenda Integratie ingezet op de drie thema’s uit deze agenda: «meedoen en zelfredzaamheid», «grenzen stellen en opvoeden» en «omgaan met anderen en verinnerlijken van waarden».Ten behoeve van de aansluiting van nieuwkomers in Nederland worden nieuwe onderdelen van het inburgeringsexamen geïmplementeerd, te weten de nieuwe toets spreekvaardigheid en de arbeidsmarktmodule die de kansen voor nieuwkomers op werk vergroot. Gemeenten hebben pilots uitgevoerd met de Participatieverklaring die nieuwkomers welkom heet en informeert over rechten en plichten. Bezien wordt of dit instrument breed kan worden geïntroduceerd.In het najaar van 2014 zal de Minister van SZW met werkgevers Integratie-akkoorden sluiten op de terreinen taal en werk. Op basis hiervan zullen werkgevers investeren in faciliteiten voor migranten. Zo zullen migranten via de werkgever taalonderwijs kunnen volgen. Ook zullen werkgevers stageplekken en leerbanen voor migrantenjongeren beschikbaar stellen om zo bij te dragen aan de aansluiting van deze jongeren op de arbeids-markt.Het in mei 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden Actieplan Arbeids-marktdiscriminatie bevat maatregelen om discriminatie op de werkvloer en de arbeidsmarkt aan te pakken. Naast een voorlichtingscampagne gericht op vooroordelen pakt de overheid werkgevers die bewust discrimineren hard aan (...). Rijksbegroting SZW, p19-20.

1 jan. 2015: Kennisinstituut integratievraagstukken, coördinatie Verwey-Jonker 

Op 1 januari 2015 gaat het nieuwe kennisinstituut integratievraagstukken aan de slag, waarvoor het Verwey-Jonker Instituut de coördinatie op zich neemt. Dit instituut krijgt onder meer tot taak kennis rond integratievraag-stukken te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan uiteenlopende belanghebbende partijen. Ook zal door het kennisinstituut ingezet worden op het organiseren van een dialoog tussen verschillende organisaties op het gebied van integratie. Met betrekking tot ontwikkelingen in de wijken en de maatschappelijke spanningen rond onderwerpen zoals radicali-sering en parallelle samenlevingen, blijft het noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden. Het nieuwe kennisinstituut zal voor dit onderwerp tevens een «ogen en oren functie» krijgen in relatie tot wat er speelt binnen gemeenschappen en tussen groepen in de samenleving. (...). Rijksbegroting SZW, p20.

Horizontale overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden

De Bijlage Horizontale Overzichtsconstructie integratiebeleid etnische minderheden is te lezen op pagina 211.

Bron: OCAN redactie.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief